Phạm Hoàng Nam

KỊCH BẢN & TỔNG ĐẠO DIỄN

Nguyễn Quốc Trung

GIÁM ĐỐC ÂM NHẠC

Trần Ly Ly

DÀN DỰNG & BIÊN ĐẠO MÚA

Tống Toàn Thắng

ĐẠO DIÊN XIẾC

Fernando Toma

GIÁM ĐỐC HÌNH ẢNH

Nguyễn Công Trí

PHỤC TRANG